معنی کلمه حضرت سلطان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حضرت سلطان . [ ح َ رَ س ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان مرکزی بخش نوخندان شهرستان دره گز، در 15هزارگزی شمال باختری نوخندان ، سر راه مالرو عمومی دره گز به سنگ سوراخ و کوهستانی و معتدل است . 100 تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه و محصول آن غلات ، پنبه و شغل مردم آن زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).