معنی کلمه خاک بسری کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاک بسری کردن . [ ب ِ س َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) آرامیدن زن با شوی . آرامیدن با زن .

به اصطلاح عوام مشهد، لواط.