معنی کلمه صالح اسماعیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صالح اسماعیل . [ ل ِاِ ] (اِخ ) ملقب به عمادالدین . رجوع به صالح شود.