معنی کلمه کندگوشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کندگوشی . [ ک ُ ] (حامص مرکب ) کیفیت و حالت کندگوش . (فرهنگ فارسی معین ).