معنی کلمه سوگلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سوگلی . [ س َ گ ُ ] (ترکی ، ص مرکب ، اِ مرکب ) محبوب . معشوق . برگزیده . (ناظم الاطباء).