معنی کلمه ده جمعه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ده جمعه . [ دِه ْ ج ُ ع ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مشیز شهرستان سیرجان . واقع در 24هزارگزی جنوب مشیز. سکنه ٔ آن 180 تن . آب آن از قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).