معنی کلمه کندزبانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کندزبانی . [ ک ُزَ ] (حامص مرکب ) لکنت زبان . (فرهنگ فارسی معین ).