معنی کلمه ذم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذم . [ ذِم م ] (ع ص ) بسیار لاغر.

هالک .

مرد نکوهیده .

(اِ) امان .

عهد. پذرفتاری .