معنی کلمه نمک انگیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نمک انگیز. [ ن َ م َ اَ ] (نف مرکب ) نمک ریز. که نمک فروپاشد. - نمک انگیز شدن ؛ کنایه از گریان شدن و گریستن : دیده ٔ اوچون نمک انگیز شد هرکه در او دید نمک ریز شد. نظامی .