معنی کلمه ثمرةالعرعر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمرةالعرعر. [ث َ م َ رَ تُل ْ ع َ ع َ ] (ع اِ مرکب ) جوز ابهل است .