معنی کلمه علی حسنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی حسنی . [ ع َ ی ِح َ س َ ] (اِخ ) ابن عبدالبر حسنی شافعی ، مشهور به ونایی و ملقّب به جمال الدین . رجوع به علی ونایی شود.