معنی کلمه واشام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واشام . (اِ) معجر. مقنعه . واشامه . باشام . باشامه . روپاک . سرانداز : چو پران شد ز پرده جست بر بام ربودش باد از سر لعل واشام . (ویس و رامین ). رجوع به واشامه شود.