معنی کلمه کندایجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کندایجی . [ ک ُ ی ِ ] (ص نسبی ) نسبت است مر کندایج را که قریه ای است به اصفهان . (لباب الانساب ) (الانساب سمعانی ).