معنی کلمه ثمرةالدوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمرةالدوم . [ ث َ م َ رَ تُدْ دَ ] (ع اِ مرکب ) یا ثمره ٔ شجرةالدوم . مقل مکی است .