معنی کلمه قوجغار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوجغار.(ترکی ، اِ) قوچ را گویند اعم از آنکه کوهی باشد یا غیرکوهی . (سنگلاخ ). رجوع به قُجْغار و قُچْقار شود.