معنی کلمه برهان الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برهان الدین . [ ب ُنُدْ دی ] (اِخ ) (سید... ترمذی ) یکی از مشایخ متصوفه ، و محمدبن حسن بهاءالدین ولد پدر محمد جلال الدین صاحب مثنوی از مریدان او بوده است . (یادداشت دهخدا).