معنی کلمه ریگ زاده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ریگ زاده . [ دَ /دِ ] (اِ مرکب ) سقنقور. (ناظم الاطباء). ماهی سقنقور. (فرهنگ جهانگیری ). جانوری ذوحیاتین شبیه سوسمار. (از یادداشت مؤلف ). ماهیی است که در ریگ می رود، چنانکه ماهی در آب ، و گویند سقنقور است . (انجمن آرا) (ازبرهان ) (آنندراج ). رجوع به سقنقور و ریگماهی شود.