معنی کلمه ثمرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمرة. [ ث َ م ِ رَ ] (ع اِ) گویند،ما نفسی لک بثمرة؛ یعنی نیست ترا در دل من حلاوتی .