معنی کلمه حصوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حصوم . [ ح َ ] (ع ص ) تیزدهنده . گوززننده . (آنندراج ).