معنی کلمه علی جزری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی جزری . [ ع َ ی ِ ج َ زَ ] (اِخ ) ابن منصوربن مضرس بن قیس غنوی جزری مشهور به ابن غدیر. وی شاعر و سوارکار و اهل الجزیره بود. او در عهد عبدالملک بن مروان میزیست و شعری درباره ٔ فتنه ٔ زبیر دارد.وفات وی در سال 80 هَ . ق . بوده . (از الاعلام زرکلی بنقل از سمطاللالی ص 799. آمدی ص 164. مرزبانی ص 280).