معنی کلمه ذلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذلم . [ ذَ ل َ ] (ع اِ) جای فرورفتن آب رودبار.