معنی کلمه ابوجعفر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) کنیت محمدبن الحسین برجلانی . رجوع به برجلانی ... شود.