معنی کلمه آرام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آرام . (اِخ ) تخلص میرزاصادق نام یزدی از شعرای متأخر، در قرن سیزدهم هجری .