معنی کلمه محیی الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محیی الدین . [ مُح ْ یِدْ دی ] (اِخ ) لقب محمدبن قاسم مشهور به اخوین است . رجوع به اخوین شود.