معنی کلمه تفصم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تفصم . [ ت َ ف َص ْ ص ُ ] (ع مص )شکسته گردیدن بی جدایی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (تاج المصادر بیهقی ).