معنی کلمه ثمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمر. [ ث َ ] (ع مص ) میوه آوردن درخت .

پخته شدن میوه . رسیدن میوه .

ثمر مردی ؛ بسیار مال شدن او.

ثمر غنم را؛ گرد کردن برای گوسفندان درختان را (منتهی الارب ).