معنی کلمه حصن قیشاطة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حصن قیشاطة. [ ح ِ ن ِ طَ ] (اِخ ) حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج 1 ص 128).