معنی کلمه ذات البطن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات البطن . [ تُل ْ ب َ ] (ع اِ مرکب ) آنچه در شکم بود از فضول .