معنی کلمه ابوجریر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوجریر. [ اَ ؟ ] (اِخ ) صحابیست .