معنی کلمه خاک نرم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاک نرم . [ ک ِ ن َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گرد که بباد رود. غار. دقعاء. بوغا.