معنی کلمه ریش تراشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ریش تراشی . [ ت َ ] (حامص مرکب ) عمل ریش تراش . تراشیدن ریش . (یادداشت مؤلف ). رجوع به ریش تراش شود.