معنی کلمه سوذانق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سوذانق . [ ن َ] (معرب ، اِ) چرغ . شاهین . (منتهی الارب ). نوعی از چرغ . (ناظم الاطباء). رجوع به سوذنیق ، شوذنیق ، شوذق ، شوذانق ، شوذنوق ، المعرب جوالیقی ، سوذق و سوذنیق شود.