معنی کلمه خاک مور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاک مور. [ ک ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) قریة النمل ؛ مأوای موران و جای فراهم آمدن خاک آن .