معنی کلمه چانه ٔ بیجا زدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چانه ٔ بیجا زدن . [ ن َ / ن ِ ی ِ زَ دَ ] (مص مرکب ) سخن بیهوده گفتن . حرف مفت زدن . پرگوئی و پرچانگی کردن : واعظاین سنت تحت الحنکت دانی چیست ؟ چانه بندیست که پر چانه ٔ بیجا نزنی . تأثیر (از آنندراج ).

اصرار بیهوده کردن . ابرام بیفایده کردن .