معنی کلمه سودجو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سودجو. (نف مرکب ) سودطلب . نفعجو. فایده خواه .