معنی کلمه جیذرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جیذرة. [ ج َ ذَ رَ ] (ع اِ) ماهیی است کلان سیاه رنگ . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ذیل اقرب الموارد).