معنی کلمه طباع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طباع . [ طَب ْ با ] (اِخ ) ابوجعفر محمدبن عیسی الطباع . از مردم بغداد. (انساب سمعانی ورق 265 «ب »).