معنی کلمه ابوتقاصف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوتقاصف . [ اَ ت ُ ص ِ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) کنیتی از کنای عرب .