معنی کلمه پالاندوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پالاندوز. (نف مرکب ) پالانگر. اَکاف .