معنی کلمه ابوبکرشاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوبکرشاه . [ اَ بو ب َ ] (اِخ ) پنجمین تن از سلاطین تغلقیه ٔ هندوستان (791 - 792 هَ . ق .).