معنی کلمه شوهری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شوهری . [ ش َ / شُو هََ ] (حامص ) صفت شوهر. (یادداشت مؤلف ). همسری : دنیا زنی است عشوه ده و دلستان ولیک با کس همی بسر نبرد عهد شوهری . سعدی .