معنی کلمه کارکاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کارکاری . (حامص مرکب ) احتیاج . لزوم . ضرورت .