معنی کلمه غار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غار. [ غارر ] (ع ص ) نعت فاعلی از غرر (پیشانی سفید داشتن اسب ) و غرارة (ناآزموده کاری ) و غرور (فریفتن ).

ناچیز و باطل . ج ، غرور.

غافل .

چاه کن . (منتهی الارب ).