معنی کلمه نگه داشتنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نگه داشتنی . [ ن ِ گ َه ْ ت َ ] (ص لیاقت ) لایق حفظ و حراست و نگه داری . که بایدش نگه داشت و رعایت کرد. که قابل توجه و درخور اعتناست . مغتنم : بگذاشتنی است هرچه در عالم هست الا فرصت که آن نگه داشتنی است . سعدی .