معنی کلمه ریزبینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ریزبینی . (ص نسبی ) موجودات ذره بینی که بوسیله ٔ ریزبین و میکروسکوپ قابل رؤیتند. (فرهنگ فارسی معین ).