معنی کلمه نگشادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نگشادن . [ ن َ گ ُ دَ / ن َ دَ ] (مص منفی ) مقابل گشادن : سخن از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. حافظ.