معنی کلمه محنت زدای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محنت زدای . [ م ِ ن َ زَ / زِ / زُ ] (نف مرکب ) زداینده ٔ محنت . زایل کننده ٔ درد و غم و اندوه . که رنج و سختی برد و برطرف کند.