معنی کلمه برم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برم . [ ب ُ رَ ](اِخ ) روستایی است در سمرقند. (از معجم البلدان ).