معنی کلمه محنت افزودن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محنت افزودن . [ م ِ ن َ اَ دَ ] (مص مرکب ) محنت افزائیدن . زیاده کردن سختی و رنج و مشقت و تعب : خواجه گر نوح راست کشتی بان موج طوفانش محنت افزاید. خاقانی .