معنی کلمه ریدان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ریدان . [ رَ ] (اِخ ) قلعه ای است به قنسرین .

اطمی است به مدینه مر آل حارث بن سهل را. (از منتهی الارب ).